page_banner

ADEN

  • ଆଡେନୋଭାଇରସ୍ ରାପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ |

    ଆଡେନୋଭାଇରସ୍ ରାପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ |

    ଆଡେନୋଭାଇରସ୍ ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ (ମଳ) ମାନବ ଫେକାଲ୍ ନମୁନାରେ ଆଡେନୋଭାଇରସ୍ ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅନୁମାନ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଏସ୍ ଅଟେ |ଏହି କିଟ୍ ଆଡେନୋଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ |