page_banner

COVID-19 IgG / IgM |

  • COVID-19 IgG / IgM ଦ୍ରୁତ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ |

    COVID-19 IgG / IgM ଦ୍ରୁତ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ |

    ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟବହାର COVID-19 IgG / IgM ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିହ୍ନଟ ଫ୍ଲୋ ଇମ୍ୟୁନୋଏସ୍ଏ ଯାହା ମାନବ ସମଗ୍ର ରକ୍ତ, ସେରମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜାରେ IgG ଆଣ୍ଟି - COVID-19 ଜୀବାଣୁ ଏବଂ IgM ଆଣ୍ଟି- COVID-19 ଜୀବାଣୁର ଏକକାଳୀନ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଭିନ୍ନତା ପାଇଁ |ଏହା ଏକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ COVID-19 ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ |COVID-19 IgG / IgM ରାପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଯେକ Any ଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନମୁନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକଳ୍ପ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି (ଗୁଡିକ) ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |COVID-19 IgG / IgM ...