page_banner

HSV

  • HSV-1 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ / HSV-2 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ |

    HSV-1 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ / HSV-2 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ |

    ୱାନ ଷ୍ଟେପ୍ HSV-1 / HSV-2 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି HSV ସଂକ୍ରମଣର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବଡି (IgG ଏବଂ IgM) ର ହର୍ପସ୍ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାଇରସକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଏସେ |ପରୀକ୍ଷା ଇମ୍ୟୁନୋକ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ |