page_banner

ରୁବେଲା |

  • ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ରୁବେଲା IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା |

    ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ରୁବେଲା IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା |

    RV ସଂକ୍ରମଣର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ରୁବେଲା IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡି (IgG ଏବଂ IgM) ରୁ ​​ରୁବେଲା (ଭାଇରସ୍) ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଏସ୍ |ପରୀକ୍ଷା ଇମ୍ୟୁନୋକ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ |