page_banner

ଟକ୍ସୋ |

 • ସାଇଟୋମେଗାଲୋଭାଇରସ୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ CMV IgG / IgM ଦ୍ରୁତ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସନ୍ନିବେଶ |

  ସାଇଟୋମେଗାଲୋଭାଇରସ୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ CMV IgG / IgM ଦ୍ରୁତ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସନ୍ନିବେଶ |

  ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ CMV IgG / IgM ରାପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଲାଟେରାଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ମାନବ ପୁରା ରକ୍ତ, ସେରମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜମା ନମୁନାରେ ସାଇଟୋମେଗାଲୋଭାଇରସ୍ (CMV) ରୁ IgG ଏବଂ IgM ଆଣ୍ଟିବଡିଗୁଡିକର ପରିମାଣିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |

 • HSV-1 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ / HSV-2 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ |

  HSV-1 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ / HSV-2 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ |

  ୱାନ ଷ୍ଟେପ୍ HSV-1 / HSV-2 IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି HSV ସଂକ୍ରମଣର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବଡି (IgG ଏବଂ IgM) ର ହର୍ପସ୍ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାଇରସକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଏସେ |ପରୀକ୍ଷା ଇମ୍ୟୁନୋକ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ |

 • ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ରୁବେଲା IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା |

  ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ରୁବେଲା IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା |

  RV ସଂକ୍ରମଣର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ରୁବେଲା IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡି (IgG ଏବଂ IgM) ରୁ ​​ରୁବେଲା (ଭାଇରସ୍) ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଏସ୍ |ପରୀକ୍ଷା ଇମ୍ୟୁନୋକ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ |

 • ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ TOXO IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା |

  ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ TOXO IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା |

  ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ TOXO IgG / IgM ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି TOXO ସଂକ୍ରମଣର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ / ସେରମ୍ / ପ୍ଲାଜାମାରେ ଟକ୍ସୋପ୍ଲାଜ୍ମା ଗୋଣ୍ଡାଇରୁ ଆଣ୍ଟିବଡି (IgG ଏବଂ IgM) ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଏସ୍ | ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ପରଜୀବୀ |ସିରୋଲୋଜିକାଲ୍ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ% ୦% ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ |ଟକ୍ସୋପ୍ଲାସମା ଗୋଣ୍ଡାଇରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେରୋଲୋଜିକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ତୀବ୍ର ସଂକ୍ରମଣର ନିରାକରଣ ଏବଂ ଜୀବଙ୍କ ପୂର୍ବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |